Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

 

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. “Diensten”: de door ECHT FILM aan Opdrachtgever te leveren c.q. geleverde diensten, waaronder maar niet uitsluitend op het gebied van videoproductie en videomarketing.
 2. “ECHT FILM”: het bedrijf ECHT FILM, gevestigd te Zoetermeer, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72367415.
 3. “Opdrachtgever”: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst met ECHT FILM aangaat dan wel ten behoeve van wie door ECHT FILM Diensten worden verricht.
 4. “Overeenkomst”: de overeenkomst tussen ECHT FILM en Opdrachtgever waarin de door ECHT FILM ten behoeve van Opdrachtgever te verrichten Diensten zijn vastgelegd.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door ECHT FILM te leveren en geleverde Diensten, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Deze Algemene Voorwaarden zullen ook tegenover Opdrachtgever gelden voor eventuele derden die ECHT FILM inschakelt voor de uitvoering van Overeenkomsten.
 4. ECHT FILM is gerechtigd de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden vanaf het tijdstip waarop deze in werking zijn getreden voor alle na die datum met ECHT FILM gesloten Overeenkomsten.

 

Artikel 3. Offertes

 1. Offertes van ECHT FILM zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de Diensten heeft verstrekt.
 2. De door ECHT FILM opgestelde offertes zijn vrijblijvend. De offertes zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven.
 3. Als de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is ECHT FILM daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij ECHT FILM schriftelijk anders aangeeft.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht ECHT FILM niet tot het verrichten van een gedeelte van de Overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 

Artikel 4. Totstandkoming en uitvoering

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtgever ondertekende offerte door ECHT FILM is ontvangen of zoveel eerder als partijen feitelijk beginnen met de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Het feitelijk beginnen met het uitvoeren van de Overeenkomst geldt voor Opdrachtgever als aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden.
 3. Opdrachtgever verstrekt ECHT FILM tijdig alle documenten, informatie en contacten die nodig zijn voor een goede uitvoering van de Overeenkomst.
 4. ECHT FILM voert de Diensten uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen en spant zich in om bij de uitvoering van de Overeenkomst het voor Opdrachtgever beste resultaat te behalen. De Diensten worden door ECHT FILM verder geleverd zonder enige garantie ten aanzien van deugdelijkheid, geschiktheid of anderszins.
 5. ECHT FILM behoudt zich het recht voor om de levering van Diensten aan Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk op te schorten, wanneer Opdrachtgever toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige verplichting onder de Overeenkomst.
 6. De overeengekomen startdatum is een streefdatum. ECHT FILM behoudt zich het recht voor om de startdatum uit te stellen. Onverminderd is Opdrachtgever verplicht aan de betalingsverplichting zoals omschreven in artikel 5 te voldoen en heeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.
 7. ECHT FILM heeft het recht (delen van) de Diensten door derden te laten uitvoeren.
 8. Termijnen waarbinnen ECHT FILM de Diensten zal afronden zijn alleen als fatale termijnen te beschouwen als dit uitdrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk in de Overeenkomst zijn vastgelegd.
 9. Als Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd is of voor de uitvoering van Diensten informatie en documentatie aan ECHT FILM moet verstrekken, gaat de termijn waarbinnen de Overeenkomst moet zijn uitgevoerd pas in op het moment dat Opdrachtgever deze verplichtingen geheel is nagekomen.
 10. Opdrachtgever is verplicht de geleverde Diensten bij ontvangst op juistheid te controleren en eventuele tekortkomingen schriftelijk te melden aan ECHT FILM.

 

Artikel 5. Prijzen en Betaling

 1. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder reis-, verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 2. Offertes van ECHT FILM of prijsafspraken in Overeenkomsten gelden niet automatisch voor de toekomst.
 3. Betaling door Opdrachtgever vindt, zonder aftrek, korting of verrekening, plaats binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum op een door ECHT FILM aan te wijzen bankrekening.
 4. ECHT FILM heeft het recht om een voorschot te vragen op de uiteindelijk te berekenen vergoeding voor de Overeenkomst en pas te starten met de Diensten nadat het voorschot is betaald.
 5. Als betaling niet binnen de overeengekomen termijn plaatsvindt, is Opdrachtgever onmiddellijk in verzuim en heeft ECHT FILM recht op vergoeding van de wettelijke handelsrente vanaf de vervaldag van de factuur tot de datum waarop het verschuldigde bedrag helemaal is voldaan. Ook heeft ECHT FILM het recht Diensten voor Opdrachtgever op te schorten totdat alle openstaande facturen door Opdrachtgever aan ECHT FILM zijn betaald.
 6. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die ECHT FILM maakt als gevolg van niet-nakoming door Opdrachtgever, komen ten laste van Opdrachtgever.

 

Artikel 6. Duur en beëindiging

 1. De Overeenkomst tussen ECHT FILM en Opdrachtgever wordt aangegaan voor de duur die benodigd is voor het leveren van de Diensten zoals in de Overeenkomst omschreven, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Iedere partij bij de Overeenkomst is gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk te beëindigen als de wederpartij een of meer van de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet geheel nakomt, na hiervoor in gebreke te zijn gesteld en een redelijke termijn te hebben gekregen om alsnog na te komen.
 3. Iedere partij bij de Overeenkomst heeft het recht de Overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen als de wederpartij in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren.

 

Artikel 7. Annulering

 1. Bij annulering van de Overeenkomst door Opdrachtgever om welke reden dan ook voordat ECHT FILM de Diensten volledig heeft geleverd, behoudt ECHT FILM zich het recht voor nakoming te eisen.
 2. Als ECHT FILM een annulering accepteert, is ECHT FILM gerechtigd aan Opdrachtgever alle tot dan gemaakte kosten in rekening te brengen, alsmede ter zake van winstderving, een percentage van 20% van het bedrag voor de Diensten beschreven in de Overeenkomst.

 

Artikel 8. Auteursrechten

 1. Het auteursrecht op alle door ECHT FILM geproduceerde producties en media blijft te allen tijde berusten bij ECHT FILM. Een overeenkomst tussen Opdrachtgever en ECHT FILM strekt, tenzij anders overeengekomen en ondubbelzinnig schriftelijk vastgelegd, nooit tot overdracht van rechten met betrekking tot producten van de geest.
 2. ECHT FILM geeft Opdrachtgever het recht om door hem gemaakte en aan Opdrachtgever verstrekte beeldmaterialen te gebruiken uitsluitend voor het doel waardoor deze door ECHT FILM zijn gemaakt. Behoudens het bepaalde in de eerste zin geldt het volgende: alle door ECHT FILM (eventueel) verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden zijn uitsluitend bestemd om door Opdrachtgever te worden gebruikt en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van ECHT FILM worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.
 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan veranderingen in door ECHT FILM geleverde producties aan te brengen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. Als een overtreding inzake artikel 8 lid 1, lid 2 en of lid 3 door ECHT FILM wordt geconstateerd zal per gepleegde overtreding een direct opeisbare boete van € 1.000,00 in rekening worden gebracht. Daarnaast behoudt ECHT FILM zich het recht om de overtreding middels een gerechtelijke procedure aanhangig te maken en de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.
 5. Opdrachtgever vrijwaart ECHT FILM voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom of enigerlei andere auteursrechtelijke beperkingen op door Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.
 6. De in het kader van de Overeenkomst (eventueel) door ECHT FILM tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van ECHT FILM, ongeacht of deze aan Opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is gekomen.
 7. ECHT FILM is gerechtigd om de voor Opdrachtgever geproduceerde films/video’s en andere beelden te gebruiken voor zijn portfolio en andere reclame van de onderneming.
 8. ECHT FILM behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de Diensten toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 9. Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron verkrijgen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. De geheimhoudingsverplichting geldt niet voor zover vertrouwelijke informatie van de andere partij openbaar moet worden gemaakt op grond van de wet, een verordening, een gerechtelijk bevel of bij besluit van een andere overheidsinstantie. Partijen zullen zich echter inspannen om de omvang van de openbaarmaking te beperken en de betrokken partij van te voren in kennis stellen van een zodanige voorgenomen openbaarmaking.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. ECHT FILM is slechts aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst voor zover deze tekortkoming het gevolg is van een gebrek in zorgvuldigheid die in redelijkheid van ECHT FILM mocht worden verwacht dan wel ingeval van opzet of grove schuld.
 2. ECHT FILM is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. ECHT FILM is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen maar niet uitsluitend begrepen vervolgschade en gederfde winst.
 3. ECHT FILM is nooit aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, onvolledige of te laat verstrekte informatie door Opdrachtgever.
 4. Als ECHT FILM aansprakelijk is voor geleden schade zal de hoogte van de schadevergoeding beperkt zijn tot het bedrag dat voor de Diensten waarop de tekortkoming ziet, conform de Overeenkomst in rekening is dan wel wordt gebracht.
 5. De uitvoering van de Overeenkomst door ECHT FILM geschiedt uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichtte Diensten of de Overeenkomst geen rechten ontlenen. Opdrachtgever vrijwaart ECHT FILM voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit of verband houdend met de uitvoering van de Overeenkomst.
 6. De in dit artikel beschreven aansprakelijkheidsbeperking van ECHT FILM wordt mede bedongen ten behoeve van derden die voor uitvoering van de Diensten worden ingeschakeld.
 7. Claims in verband met beweerdelijke aansprakelijkheid van ECHT FILM dienen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 (twee) maanden na afloop van de Overeenkomst worden ingediend.

 

Artikel 11. Overmacht

 1. ECHT FILM is niet gehouden tot het nakomen van verplichtingen wanneer hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van ECHT FILM onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de Overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.
 2. In het bijzonder geldt als overmacht (voor zover e.e.a. niet al is begrepen in het vermelde in lid 1), oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, natuurrampen en andere ernstige storingen bij ECHT FILM of dat van zijn leveranciers.
 3. Als ECHT FILM bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever heeft voldaan, is hij gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

 

Artikel 14. Toepasselijk recht

 1. Op alle opdrachten, overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Opdrachtgever en ECHT FILM is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle eventuele geschillen voortvloeiende uit een met ECHT FILM gesloten Overeenkomst worden, als tussen ECHT FILM en Opdrachtgever geen minnelijke oplossing van het geschil kan worden bereikt, voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar ECHT FILM is gevestigd, daaronder mede begrepen voorzieningen in kort geding, behoudens eventuele domicilie keuze in de woonplaats van Opdrachtgever, welke keuze uitdrukkelijk is voorbehouden aan ECHT FILM en eventuele uitzonderingen op grond van dwingend recht.